Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Czy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Wyłącznie cudzoziemcy posiadający jedne z poniższych zezwoleń mogą prowadzić osobiście działalność gospodarcza w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy)
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt tolerowany
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej
 • posiadają ważną Kartę Polaka

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład przebywający w Polsce na podstawie wizy) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie Spółki (z wyjątkiem spółki cywilnej)