Faktura dla podatnika zwolnionego z VAT

Do niedawna podatnicy zwolnieni z VAT wystawiali rachunki, dzisiaj nadano nową możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży fakturami.

Faktura bez VAT – podstawa wystawienia

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do limitu obrotów 200 tys zł) ma możliwość zrezygnowania z wystawiania rachunków na rzecz faktur (bez VAT). By mieć taką możliwość nie musi dokonywać rejestracji na druku VAT-R. Jednak jeżeli przedsiębiorca chce, może dokonać takiego zgłoszenia na formularzu VAT-R, w szczególności w części C.1., zaznaczając odpowiednią pozycję:

 • przy zwolnieniu podmiotowym będzie to poz. 30 “podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy”;
 • przy zwolnieniu przedmiotowym powinien wpisać właściwy art. z ustawy o VAT

Dane na fakturze

Bezwzględnym wymogiem dla podatników zwolnionych z VAT wystawiających faktury jest umieszczenie na niej podstawy prawnej uprawniającej do zwolnienia z VAT

Ważne: Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie muszą podawać podstawy zwolnienia z VAT w treści faktury (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur w przypadku zwolnienia podmiotowego (z art. 113)

Podatnik VAT korzystający ze zwolnienia podmiotowego na wystawianej fakturze może pominąć podawanie:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, oraz numeru VAT-UE, jeżeli takim się charakteryzuje;
 • stawki podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

Obowiązkowe na fakturze są:

 • podanie przepisu, na podstawie którego podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT w przypadku zwolnień przedmiotowych
 • data wystawienia;
 • kolejny numer w ramach serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z adresem;
 • numer NIP (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a);
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota należności ogółem.

Termin wystawienia faktury

Podatnik VAT korzystający ze zwolnienia dokumentuje dokonaną sprzedaż wystawieniem faktury bez VAT w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.