Działalność twórcza i 50% kosztów uzyskania przychdów

Umowa o dzieło i 50% kosztów uzyskania przychodów

W czwartek 7 czerwca 2018 Senat przegłosował zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Rozszerzony został katalog zawodów, które będą mogły rozliczać 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie natomiast z przegłosowanymi w czwartek przez Senat przepisami ulga podatkowa dla twórców rozszerzona będzie do działalności twórczej w obszarach:

 • inżynierii budowlanej,
 • tłumaczeń,
 • gier komputerowych
 • działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni

Dotąd zwiększone (50%) koszty uzyskania przychodu przysługiwały pracy:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
 • publicystycznej

Pracujący w tych zawodach będą mogli 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowe zasady rozliczania kosztów będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Nowa stawka dla umowy zlecenia w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa minimalna stawka dla umów zlecenia.

Wzrost minimalnej stawki godzinowej dla umowy zlecenia wiąże się z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku będzie wynosić 2.100 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r wynosi 13,70 zł brutto za godzinę.

Co roku stawka ta jest waloryzowana. Należy też pamiętać o konieczności ewidencji godzin pracy.

Samochód – czy musi być własnością przedsiębiorcy

Samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej może być własnością przedsiębiorcy, ale także należeć do innej osoby. Samochód Ten może być użyczony przedsiębiorcy. W praktyce najczęściej wygląda to tak, że członek rodziny przedsiębiorcy lub znajomy udostępnia mu bezpłatnie samochód, który jest używany do celów firmowych. Trzeba pamiętać, że użyczenie może jednak rodzić skutki podatkowe.

Umowa użyczenia zdefiniowana jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z KC nie jest wymagana forma pisemna – wystarczą ustne ustalenia. Warunkiem ważności umowy jest faktyczne przekazanie rzeczy (samochodu) osobie biorącej tę rzecz (przedsiębiorcy) do nieodpłatnego używania. W trakcie trwania umowy przedsiębiorca ponosi koszty utrzymania pojazdu i odpowiada za jego ewentualne uszkodzenie lub utratę. Umowy nie rejestruje się w urzędzie skarbowym i nie trzeba od niej płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Warto jednak rozważyć spisanie takiej umowy, nawet gdy użyczenie ma miejsce między członkami rodziny. Pisemna umowa może się okazać potrzebna dla celów dowodowych, gdyby w firmie przeprowadzona została kontrola podatkowa. Łatwiej wówczas wykazać podstawę używania samochodu dla celów służbowych, okres trwania umowy, czy zidentyfikować właściciela pojazdu oraz, co istotne, ustalić jego pokrewieństwo z przedsiębiorcą.

Faktura dla podatnika zwolnionego z VAT

Do niedawna podatnicy zwolnieni z VAT wystawiali rachunki, dzisiaj nadano nową możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży fakturami.

Faktura bez VAT – podstawa wystawienia

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do limitu obrotów 200 tys zł) ma możliwość zrezygnowania z wystawiania rachunków na rzecz faktur (bez VAT). By mieć taką możliwość nie musi dokonywać rejestracji na druku VAT-R. Jednak jeżeli przedsiębiorca chce, może dokonać takiego zgłoszenia na formularzu VAT-R, w szczególności w części C.1., zaznaczając odpowiednią pozycję:

 • przy zwolnieniu podmiotowym będzie to poz. 30 “podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy”;
 • przy zwolnieniu przedmiotowym powinien wpisać właściwy art. z ustawy o VAT

Dane na fakturze

Bezwzględnym wymogiem dla podatników zwolnionych z VAT wystawiających faktury jest umieszczenie na niej podstawy prawnej uprawniającej do zwolnienia z VAT

Ważne: Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie muszą podawać podstawy zwolnienia z VAT w treści faktury (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur w przypadku zwolnienia podmiotowego (z art. 113)

Podatnik VAT korzystający ze zwolnienia podmiotowego na wystawianej fakturze może pominąć podawanie:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, oraz numeru VAT-UE, jeżeli takim się charakteryzuje;
 • stawki podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

Obowiązkowe na fakturze są:

 • podanie przepisu, na podstawie którego podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT w przypadku zwolnień przedmiotowych
 • data wystawienia;
 • kolejny numer w ramach serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z adresem;
 • numer NIP (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a);
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota należności ogółem.

Termin wystawienia faktury

Podatnik VAT korzystający ze zwolnienia dokumentuje dokonaną sprzedaż wystawieniem faktury bez VAT w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Czy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Wyłącznie cudzoziemcy posiadający jedne z poniższych zezwoleń mogą prowadzić osobiście działalność gospodarcza w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy)
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt tolerowany
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej
 • posiadają ważną Kartę Polaka

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład przebywający w Polsce na podstawie wizy) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie Spółki (z wyjątkiem spółki cywilnej)

Kasa fiskalna – kiedy należy rozpocząć ewidencjonowanie?

W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów lub usług, które obowiązkowo muszą zostać zewidencjonowane na kasie fiskalnej (wymienione w par. 4 rozporządzenia) już pierwsza transakcja na rzecz osób prywatnych powinna zostać nabita na kasę.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z kasy ze względu na limit obrotów 20 000 zł mogą rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu kas po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyli limit zwolnienia.

Kasa fiskalna 2016 roku a limit obrotów

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz tych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł – podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas. Jednak, kiedy podatnik  rozpoczyna w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

Kasa fiskalna – dla lekarzy i innych wolnych zawodów

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej objął m.in. lekarzy, lekarzy-dentystów, prawników (z wyjątkiem notariuszy), doradców podatkowych, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie i inne.

Przepis § 4 pkt.2. lit. f. w którym wpisano usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oznacza, iż  wszyscy podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów będą musieli zakupić kasę fiskalną.

Przyjęte w rozporządzeniu regulacje niezbyt precyzyjnie odnoszą się do kwestii usług w zakresie opieki medycznej, co może powodować szereg trudności interpretacyjnych w praktyce. Zarówno  ze strony lekarzy jak i organów finansowych. Wyjaśnienia  wymaga czy wyłączenie ze zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej dotyczy tylko lekarza/lekarza dentysty czy też obejmuje również podmioty, które  takim lekarzom zlecają wykonanie usług w zakresie opieki medycznej. Odpowiedzi  należy szukać  w ustawie o VAT: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust.1.). Taki  zapis jednoznacznie określa, jakie usługi podlegają  rejestracji w kasie fiskalnej.

Resort finansów, w kolejnych latach, konsekwentnie będzie ograniczał kryteria, jak i listę zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących. Zmiany są wprowadzane  stopniowo. Docelowo wszyscy podatnicy VAT dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Księgowa – czy potrzebna?

Księgowa – czy potrzebna?

Wszystko zależy bardzo mocno od indywidualnej oceny potrzeb naszej firmy. Jeśli czujemy, że księgowość nas męczy i poświęcamy na to dużo czasu, przerażają nas deklaracje podatkowe i kontakt z urzędnikami skarbowym, warto zainwestować te 100-200 zł miesięcznie i mieć temat z głowy. Jeśli dopiero planujemy założenie firmy odpowiedzmy sobie na następujące pytania:

 • czy będę miał wielu różnych klientów?
 • czy planuję zatrudniać pracowników?
 • czy chcę korzystać z dotacji unijnych lub innych źródeł finansowania, które wymagają dodatkowych rozliczeń z urzędami?
 • czy jestem otwarty na pomysły korzystania z różnych metod optymalizacji podatkowej np. koszty mieszkania, elastyczne formy zatrudnienia?
 • czy moja działalność ma charakter innowacyjny bądź nietypowy?
 • czy przedmiot planowanej działalności posiada liczne obostrzenia prawne?
 • czy zdarzało mi się dotychczas zgubić ważny dokument lub przegapić termin dokonania opłat np. za lokal?
 • przerażają nas zawiłości podatkowe i rozliczenia z fiskusem?
 • kontakt z ZUS czy Urzędem skarbowym przyprawia nas o ból głowy?

Jeśli na większość pytań odpowiemy sobie „tak”, warto zatrudnić księgową Tylko jak to zrobić?

O tym w następnym poście …..

Księgowa: czy warto i jak wybrać dobrą? Czy warto spać spokojnie?

Księgowa czy jest to zbędny wydatek, czy może dobra inwestycja?

Wszystko zależy od specyfiki Twojej firmy.

Jeśli decydujemy się na założenie własnej działalności gospodarczej dobrze zastanowić się nad tym, czy zatrudniać księgową. Pojawia się pierwsze pytanie: ile kosztuje księgowa dla jednoosobowej firmy?

Koszt obsługi księgowej dla takiego przedsiębiorstwa to kwota od 100 do 150 zł miesięcznie. Można również skorzystać z biur rachunkowych, także przez internet. Wtedy koszt usługi to od 100 do 200 zł miesięcznie.